Home

NPR 9998 webtool

Update Januari 2021: toelichting bij Tabel 1, verwijzingen naar NPR 9998 en kleine aanpassingen, deze zijn grijs gemarkeerd. 1. Achtergrond Op 1 augustus 2020 is een nieuwe versie van de webtool NPR 9998 online geplaatst (seismischekrachten.nen.nl). Deze webtool NPR 9998 is een hulpmiddel om inzicht te verkrijgen in d De webtool NPR 9998 is een hulpmiddel om inzicht te verkrijgen in de voorspelde aardbevingsbewegingen bij een zelfgekozen herhalingstijd op een specifieke locatie in Noordoost Nederland. Dit wordt getoond als een elastisch responsspectrum. De webtool kan worden gebruik in combinatie met de NPR 9998, door personen, bedrijven of organisaties met de benodigde (technische) kennis om een. Als gevolg van aardbevingen door gaswinning in het Groninger-veld ontstond een grote behoefte aan een richtlijn voor het ontwerpen en toetsen van aardbevingsbestendige gebouwen. NEN, heeft op verzoek van de overheid, samen met betrokken experts, de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 9998 gepubliceerd. Dit is dé constructieve veiligheidsnorm voor aardbevingsbestendig bouwen NPR 9998:2020 - 3.2.1 Base ground acceleration If the peak ground acceleration a g S at surface level, determined according to the NPR 9998-webtool for a return period of 475 years is less than 0.05g or in case the webtool doesn't produce any values, an assessment for seismic actions is not required ('very low seismicity')

NPR 9998:2020 - 3.2.1 Basisgrondversnellingen Indien de piekgrondversnelling a g S op maaiveldniveau, bepaald volgens de NPR 9998-webtool voor een herhalingstijd van 475 jaar, kleiner is dan 0,05 g of wanneer de NPR 9998-webtool geen waarden oplevert, dan behoeft geen beoordeling op aardbevingsbelastingen plaats te vinden ('zeer lage seismiciteit') Actuele versie NPR 9998. De actuele versie is NPR 9998:2018+C1:2020, aangevuld met het losse wijzigingsblad: NPR 9998:2018+C1:2020/A1:2020. Daarnaast kunt u de webtool NPR 9998 gebruiken. Alles is vrij beschikbaar. Planning komend half jaar. Experts werken in 2020 door aan de actualisatie van NPR 9998 Actuele versie NPR 9998 De actuele versie is NPR 9998:2018+C1:2020, aangevuld met het losse wijzigingsblad: NPR 9998:2018+C1:2020/A1:2020. Daarnaast kunt u de Webtool NPR 9998 gebruiken. Alles is vrij beschikbaar. Planning komend half jaar Experts werken in 2020 door aan de actualisatie van NPR 9998 NPR 9998:2018 geeft richtlijnen om te beoordelen of: a) nieuw te bouwen gebouwen voldoende aardbevingsbestendig zijn, b) bestaande gebouwen voldoende aardbevingsbestendig zijn, en c) bestaande gebouwen na versterking voldoende aardbevingsbestendig zijn

In NPR 9998+C1:2020 zijn correcties op NPR 9998:2018 verwerkt. Deze correcties zijn in de tekst aangegeven met [C1>...<C1] Onder begeleiding van NEN wordt door experts gewerkt aan een wijzigingsblad bij de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998 voor aardbevingen. Daarnaast wordt gewerkt aan de actualisatie van de webtool. De publicatie van het wijzigingsblad en de geactualiseerde webtool staat, in afstemming met het Ministerie van BZK, nu gepland op 1 augustus 2020 In de webtool is een belangrijk onderdeel de implementatie van een update van het grondmodel. Planning komend half jaar. Experts werken in 2020 door aan de actualisatie van NPR 9998. Eind 2020 wordt een nieuwe versie van NPR 9998 verwacht, waarin ook dit wijzigingsblad wordt verwerkt

De NPR 9998 is nog in ontwikkeling. Bij aanmelding is de meest recente NPR9998 is van toepassing op deze regeling inclusief de webtool om de pga waarden te bepalen. Gebruik webtool. De webtool van de NEN NPR 9998 gebruiken we voor de bepaling van de seismische belasting. Deze webtool helpt inzicht te krijgen in de voorspelde aardbevingsbewegingen De NPR 9998 en de dreigingskaarten in de NPR-webtool worden regelmatig bijgewerkt aan de hand van de nieuwste inzichten. Deze aanpassingen van de NPR 9998 kunnen gevolgen hebben voor de maatregelen die genomen dienen te worden bij nieuwe gebouwen NPR 9998:2018+C1:2020/A1:2020 Beoordeling van de constructieve veiligheid van een gebouw bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren - Geïnduceerde aardbevingen Dit wijzigingsblad bevat wijzigingen die voortkomen uit het beschikbaar komen van een nieuwe versie van de webtool voor het bepalen van de piekgrondversnelling NE

NPR 9998 is opgesteld onder auspiciën van de NEN-normcommissie 'Technische Grondslagen voor Bouwconstructies'. De publicatiedatum is 18 december 2015. NPR 9998. NPR 9998 is bedoeld voor het maken van constructieve berekeningen en sluit aan op de Europese normenreeks Eurocode 8 voor aardbevingsbestendig bouwen Naast de NPR zijn er een aantal achtergronddocumenten opgesteld behorend bij en aanvullend op de NPR. Meer informatie over NPR 9998. NPR 9998:2020 is vrij beschikbaar. Voor vragen over de herziening van NPR 9998 kunt u een e-mail sturen naar NEN Materialen en Bouwproducten, mb@nen.nl. Lees het bericht op nen.n NEN organiseert het webinar 'Wijzigingsblad NPR 9998 Aardbevingen / Uit het vlak gedrag van metselwerkwanden'. De afgelopen maanden is door experts gewerkt aan een ontwerp wijzigingsblad. Het ontwerp wijzigingsblad komt rond half mei beschikbaar. Het is dan mogelijk om gedurende een maand commentaar in te dienen op het ontwerp. Tijdens het webinar wordt u geïnformeerd over de voorgenomen. NPR 9998:2018 geen toets te worden uitgevoerd; voor zo'n gebouw wordt voor de bepaling van rekenwaarde van de aardbevingsbelasting conform de NEN Webtool met een herhalingstijd van 95 jaar, dit vanwege de beperkte bijdrage aan de IR van het schuurgedeelte. b

In het wijzigingsblad voor NPR 9998 'Beoordeling van de constructieve veiligheid van een gebouw bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren - Geïnduceerde aardbevingen - Grondslagen, belastingen en weerstanden' zijn met name de meest recente inzichten verwerkt met betrekking tot 'Uit het vlak gedrag van metselwerkwanden' (annex H). In de geactualiseerde webtool is een belangrijk onderdeel de. Naast de NPR zijn er een aantal achtergronddocumenten opgesteld behorend bij en aanvullend op de NPR. Meer informatie over NPR 9998. NPR 9998:2020 is vrij beschikbaar. Voor vragen over de herziening van NPR 9998 kunt u een e-mail sturen naar NEN Materialen en Bouwproducten, mb@nen.nl. NPR 9998:2020 n NPR 9998 gaat uitsluitend over constructieve veiligheidsaspecten. Scheurvorming (schade) als De belastingen zoals gegeven in de webtool van de NPR 2017; c) De belastingen voorzien bij gereduceerde gasproductie zoals gegeven door KNMI en beschikbaar gesteld in Juni 2018 in de modellen Mid-t1.

NPR 9998 aardbevingsbestendig bouwen herzie

NPR 9998 (nl) Beoordeling van de constructieve veiligheid van een gebouw bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren - Grondslagen voor aardbevingsbelastingen: geïnduceerde aardbevingen Assessment of buildings in case of erection, reconstruction and disapproval - Basic rules for seismic actions: induced earthquakes Vervangt Ontw.NPR 9998:201 Herziening NPR 9998 Naast het wijzigingsblad komt op 1 juli 2020 een geactualiseerde webtool beschikbaar. Experts werken gedurende 2020 door aan de actualisatie van NPR 9998. Eind 2020 wordt een nieuwe versie van NPR 9998 verwacht, waarin ook dit wijzigingsblad wordt verwerkt NPR 9998 is opgesteld onder auspiciën van de NEN-normcommissie 'Technische Grondslagen voor Bouwconstructies'. Webtool De aardbevingsbelastingen kunnen nu direct via een webtool worden afgelezen voor een specifieke locatie De rekenvoorbeelden bij NPR 9998 zijn nu te downloaden via de site van NEN: Rekenvoorbeelden NPR 9998.De inhoud van deel 3 (vanaf pagina 85 van de pdf) is tot stand gekomen met medewerking van Ingenieursbureau Boorsma in de TGB-Hout commissie (zoals deze normcommissie van NEN informeel wordt aangeduid)

Aardbevingsbestendig bouwe

 1. De richtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen, NPR 9998:2018, is gepubliceerd voor het beoordelen van de constructieve veiligheid van een gebouw bij geïnduceerde aardbevingsbelastingen. Constructeurs kunnen deze richtlijn gebruiken om te berekenen hoe sterk een gebouw moet zijn om te voldoen aan de in Nederland gehanteerde veiligheidsnorm voor gebouwen
 2. Herziening NPR 9998. Naast het wijzigingsblad komt op 1 juli 2020 een geactualiseerde webtool beschikbaar. Experts werken gedurende 2020 door aan de actualisatie van NPR 9998. Eind 2020 wordt een nieuwe versie van NPR 9998 verwacht, waarin ook dit wijzigingsblad wordt verwerkt
 3. nemen in de NPR 9998-webtool. Op 1,1 februari 2019 heb ik u wachtend op het advies van de NEN over wijze waarop woningen volgens NPR:2018 beoordeeld moet worden, geadviseerd om de berekeningen voorlopig te laten uitvoeren voor het niveau van seismiciteit in zowel het huidige tijdvak (t1: 2018-2020) als het eerst volgende tijdvak (t2
 4. Onder begeleiding van NEN is door experts gewerkt aan een herziening van de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998. Deze nieuwe versie van de NPR is op 5 januari 2021 gepubliceerd en kosteloos beschikbaar bij NEN

nemen in de NPR 9998-webtool. Op 11 februari 2019 heb ik u wachtend op het advies van de NEN over wijze waarop woningen volgens NPR:2018 beoordeeld moet worden, geadviseerd om de berekeningen voorlopig te laten uitvoeren voor het niveau van seismiciteit in zowel het huidige tijdvak (tl: 2018-2020) als het eerst volgende tijdvak (t2 De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998 voor aardbevingsbestendig bouwen is op 18 december 2015 door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) gepubliceerd. Met deze definitieve (witte) versie van de NPR kunnen partijen bestaande en nieuwe gebouwen robuuster maken tegen aardbevingen, in het als gevolg van gaswinningen aardbevingsgevoelige gebied. Wat is de witte versie van de NPR? En wat. U bevindt zich hier: Home Documenten Effect van veranderende seismische dreiging bij toepassing van de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) 9998 In het Meerjarenprogramma van NCG staat dat alleen op 1 januari en 1 juli kaders voor beleid en uitvoering kunnen wijzigen. De KNMI kaart juni 2017 en de nieuwe NPR 9998:2017 kunnen van toepassing worden verklaard op versterken en nieuwbouw. Als dat het geval is, start de werking daarvan met ingang van 1 juli 2017 NPR 9998 van groen naar wit 2 2016 57 Om een goede basis te scheppen voor het ontwerpen en dimensioneren van nieuwe gebouwen en het bepalen van de constructieve veiligheid van bestaande gebouwen werd in februari 2015 de groene versie van NPR (Nederlandse Praktijk Richt-lijn) 9998 uitgebracht. Op deze versie kon vanui

De NPR 9998 schrijft tevens voor dat bij gebouwen in gevolgklasse CC3 (grote gevolgen t.a.v. verlies van mensenlevens zoals ziekenhuizen, scholen en hulpverlenende instanties) tenminste één seismische sondering uitgevoerd dient te worden. Theorie. Informatie over dynamische grondparameters kan worden verkregen via seismisch sonderen De NPR 9998 is in 2015 voor het laatst gekalibreerd aan de wettelijke veiligheidsnorm. SodM adviseert de NPR 9998 opnieuw en op basis van nieuwe inzichten te kalibreren zodat deze beter toetst of een huis aan de wettelijke veiligheidsnorm voldoet. Over de Nederlandse Praktijkrichtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen, NPR In 2020 is gewerkt aan een herziening van NPR 9998:2018+C1:2020/A1:2020 'Beoordeling van de constructieve veiligheid van een gebouw bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren - Geïnduceerde aardbevingen - Grondslagen, belastingen en weerstanden', zodat er gerekend kan worden volgens de laatste stand der techniek de NPR 9998: 2018) leidt, in combinatie met toepassingsvoorwaarden ten aanzien van de stijfheid van vloer- en dakvlakken, tot een behoudend oordeel. In de HRA speelt dit geen rol omdat ze leunt op de uitkomsten van meer geavanceerde rekenmethoden NPR 9998. Nederlandse Praktijk Richtlijn voor de toetsing van constructies op aardbevingsbelastingen in Groningen. Een NPR is een uitgave van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN). De NPR 9998 geeft richtlijnen te beoordelen of: a) te bouwen gebouwen voldoende aardbevingsbestendig zijn

Publicatie wijzigingsblad NPR Aardbevingen en

Publicatie wijzigingsblad NPR Aardbevingen en vernieuwde

 1. NPR 9998: van groen naar wit Joost Walraven, Raphael Steenbergen, Joost Walraven, Raphael Steenbergen - 5 april 2016 Om een goede basis te scheppen voor het ontwerpen en dimensioneren van nieuwe gebouwen en het bepalen van de constructieve veiligheid van bestaande gebouwen werd in februari 2015 de groene versie van NPR (Nederlandse Praktijk Richtlijn) 9998 uitgebracht
 2. gebruik gemaakt van NPR 9998: 2015 als van NPR 9998:2017. In het najaar van 2018 zal naar De piekgrondversnelling (PGA) bij een herhalingstijd van 475 jaar volgens de webtool van NPR 2017 in Delfzijl (527 adressen) is ongeveer 0,12g, in Appingedam (849 adressen) 0,13g, in Te
 3. 9998:2018, however, some rules inspired qualitatively by these notions have been included. An overview of the complete verification procedure for non-seismic structural elements according to NPR 9998:2018 is provided in Figure 2.1
 4. Achtergrondartikelen bij NPR 9998: 2018 Messali, F. en Rots,. J. (2017), Drift limits of URM rocking walls based experimental in-plane tests, TU-Delft, maart 2017. Messali, F (2018a), NPR 9998 - Annex G. Displacement capacity of rocking URM piers: updates and critical discussion. Memorandum bij TG1, TU Delft, 8 februari 2018
 5. NPR 9998 geeft praktische methoden en rekenregels voor het verbeteren van de robuustheid tegen belastingen van aardbevingen voor gebouwen voor de door gaswinning opgwekte aardbevingen in de provincie Groningen. De norm kan worden gebruikt voor nieuwbouw, verbouw en controle van (gebouw)constructies
 6. Verschillen tussen de NPR:9998 en de HRA oorzaken & aanbevelingen. Op 7 april 2020 heeft het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) advies uitgebracht ten aanzien van de discrepanties tussen de HRA en de NPR en op welke wijze deze discrepanties tussen de uitkomsten verkleind kan worden
 7. De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998 voor aardbevingsbestendig bouwen, in het als gevolg van gaswinningen aardbevingsgevoelige gebied in Groningen, is gepubliceerd. Met deze NPR kunnen partijen bestaande en nieuwe gebouwen robuuster maken tegen aardbevingen. De brochure is kosteloos te downloaden

Op 26 mei 2020, 14:00 - 16:00 uur organiseert NEN het webinar 'Wijzigingsblad NPR 9998 Aardbevingen / Uit het vlak gedrag van metselwerkwanden'. De afgelopen maanden is door experts gewerkt aan een ontwerp wijzigingsblad. Het ontwerp wijzigingsblad komt rond half mei beschikbaar. Het is dan mogelijk om gedurende een maand commentaar in te dienen op [ Op de valreep van 2015 heeft NEN de definiteve versie van NPR 9998 gepubliceerd: Op verzoek van #EZ heeft #NEN #richtlijn #NPR9998 Ontw. voor #veilige #constructies bij #aardbevingen gepubliceerd

NPR 9998:2020 Ontw. n

1 februari 2015 NPR 9998:2015 'groene versie' gepubliceerd voor commentaar [2] 9 februari 2015 Bestuurlijk akkoord over aanvullende maatregelen 'Herstel van vertrouwen-vertrouwen op herstel' 19 februari 2015 Publicatie Onderzoeksraad voor de veiligheid: Veiligheid van burgers is in de afgelopen jaren niet meegewogen i In 2018 is NPR 9998 'Beoordeling van de constructieve veiligheid van een gebouw bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren - Geïnduceerde aardbevingen - Grondslagen, belastingen en weestanden' gepubliceerd. In 2020 wordt gewerkt aan een herziening van de NPR, zodat er gerekend kan worden volgens de laatste stand der techniek. Eerste resultate NPR 9998. Bouwkennis. Workshop over NPR 9998. 21-12-2015. Bouwkennis. Publicatie NPR 9998. De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998 voor aardbevingsbestendig bouwen is gepubliceerd. Met deze NPR kunnen partijen bestaande en nieuwe gebouwen robuuster.

NPR 9998:2018. In aanloop naar de Nationale bijlage van de Eurocode 8 heeft het NEN begin november 2018 de NPR 9998:2018 nl uitgebracht. De volledige titel luidt: 'Beoordeling van de constructieve veiligheid van een gebouw bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren - Geïnduceerde aardbevingen - Grondslagen, belastingen en weerstanden' npr 9998 Beoordeling van de constructieve veiligheid van een gebouw bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren - Geïnduceerde aardbevingen - Grondslagen, belastingen en weerstanden NCS 8828- NEN - NPR 9998+C1/A1 Assessment of structural safety of buildings in case of erection, reconstruction and disapproval - Induced earthquakes - Basis of design, actions and resistances active, Most Current Details. History. Organization: NEN: Publication Date: 1 August 2020: Status: active: Page. NPR 9998:2018 nl 'Beoordeling van de constructieve veiligheid van een gebouw bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren - Geïnduceerde aardbevingen - Grondslagen, belastingen en weerstanden', NEN, 6 november 2018. Veiligheidsrisico's en versterkingsopgave - Advies van TNO bij een verlaagd niveau van gaswinning in Groningen (pdf), TNO, 27 juni 201

NPR 9998:2018+C1:2020 n

Als aanvulling op de Nederlandse Praktijk Richtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen (NPR 9998:2018) heeft het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) een Position Paper Monumenten uitgebracht. Met dit technische achtergronddocument kunnen constructeurs, vergunningverleners en eigenaren/bewoners bij het toepassen van de NPR bij monumenten meer maatwerk leveren De NPR 9998 kijkt expliciet naar aardbevingsbelastingen als gevolg van geïnduceerde aardbevingen door de aardgaswinning in de provincie Groningen. In het voorbije jaar werden al drie seminars georganiseerd over dit onderwerp. Deze hadden een meer inleidend karakter. De workshop van 3 februari gaat concreet in op de nieuwe NPR

1 TNO-rapport TNO 2015 R10760 Review Van Rossum Rapport Technische Impact Analyse NPR 9998 Technical Sciences Van Mourik Broekmanweg XE Delft Postbus AA Delft T F Datum 1 juni 2015 Auteur(s) prof.dr.ir. R.D.J.M. Steenbergen prof.ir. A.C.W.M. Vrouwenvelder Exemplaarnummer Aantal pagina's 16 Aantal bijlagen 3 Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken Projectnummer Alle rechten voorbehouden In het Bouwbesluit 2012 is aardbevingsbestendig bouwen (nog) niet opgenomen en daarom is de NPR 9998 opgesteld. De normen in de NPR 9998 zijn bedoeld om de kans op letsel en slachtoffers door. NPR 9998 biedt opdrachtgevers, constructeurs en aannemers een (technisch) houvast bij het preventief versterken van bestaande gebouwen en bij nieuwbouw. Een rekenkundige beoordeling volgens de NPR geeft aan of een gebouw sterk genoeg is om de belasting van een aardbeving te kunnen weerstaan NPR 9998:2020 voor aardbevingen gepubliceerd. 07-01-2021. Onder begeleiding van NEN is door experts gewerkt aan een herziening van de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998. Deze nieuwe versie van de NPR is gepubliceerd en kosteloos beschikbaar bij NEN. Lees meer. Aanmelden nieuwsbrie Aardbevingsspectrum-bibliotheek 'NPR 9998 - Nederlandse standaard' bij Invoer type, zie afbeelding 2. Met de knop Normparameters is het vervolgens mogelijk om de definitie van het aardbevingsspectrum te maken, zie afbeelding 3. Definitie van aardbevingsspectrum Vanaf SCIA Engineer 16.1 bestaat de moge-lijkheid om het aardbevingsspectrum.

NPR 9998 aardbevingsbestendig bouwen herzien - Betonie

 1. A response spectrum can be defined according to NPR 9998:2015 clause 3.2.2.2 by selecting NPR 9998 - Netherlands standard as Input type. Max frequency & Step. The values of the spectrum are generated between a maximum period of 4 seconds (=0.25 Hz) and the input maximum frequency, using the input Step value. Code parameter
 2. De normen in de NPR 9998 zijn bedoeld om de kans op letsel en slachtoffers door het instorten van een gebouw te beperken en gelijk te trekken met het veiligheidsniveau dat in Nederland geldt. De norm waar een woning aan moet voldoen om voldoende aardbevingsbestendig te zijn, is 10-5
 3. Het ACVG adviseert de vereenvoudigde methode voor de uit-het-vlak beoordeling van metselwerkwanden van de NPR 9998: 2018 te verbeteren. Daarnaast adviseert het ACVG om de consistentie tussen benaderende rekenmethoden cf. NPR 9998: 2018 voor het globaal (in-het-vlak) bezwijken van gebouwen te verbeteren
 4. The NPR 9998 does not provide sufficient guidelines for nonlinear analysis. Most parts of the document refer to linear analysis with q-factor approach. However, according to Eurocode 8 part 3, it is recommended to use nonlinear analysis for assessment of URM buildings
 5. Onderzoek naar het gebruik van de NPR 9998 en de HRA in de versterkingsopgave. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft methoden die in Groningen worden gebruikt om te toetsen of een huis voldoet aan de veiligheidsnorm nader onderzocht. Naar aanleiding van dit onderzoek doet SodM een aantal aanbevelingen
 6. Scherp de detailleringsregels in NPR 9998 aan, waarbij aanvullend aanbevelingen ten aanzien van de basisbestendigheid worden opgenomen. Ontwikkel een beoordelingskader waarbinnen testmethoden, rekenmethoden en normteksten zijn gedefinieerd. SBR Richtlijn A en de NPR 9998 bevatten bouwstenen die nader kunnen worden uitgewerkt voor schadepreventie

Voorwaarden Nieuwbouwregeling Nationaal Coördinator

 1. Relatie NPR 9998 en afbouwscenario (onderzoek) Lees het volledige verslag van de kennistafel 'Versterkingsmethoden'. Schade en Monitoring. 28 juni 2018. Op donderdag 28 juni jl organiseerde het platform een kennistafel met als thema Schade en Monitoring
 2. In de Nederlandse Praktijkrichtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen (NPR 9998) staat hoe nieuwe en bestaande gebouwen aardbevingen kunnen weerstaan. De Nederlandse Praktijkrichtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen NPR 9998, die op 18 december 2015 is gepubliceerd, is ontwikkeld als hulpmiddel bij bepaling of nieuwe of bestaande gebouwen in Groningen bestand zijn tegen aardbevingen
 3. Bouwend Nederland vindt dat zowel bewoners als bouwbedrijven duidelijkheid moeten krijgen over de aanpak van de aardbevingsschade. De aanpak van de versterking en de schadeafhandeling heeft nog lang niet de snelheid die het nodig heeft. Hiervoor zijn onorthodoxe maatregelen en afspraken nodig. Bouwend Nederland hoopt dat de aanpak met de maatregelencatalogus die is ontwikkeld voor de nog te.
 4. Staatstoezicht op de Mijnen Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Onderzoek naar het gebruik van de NPR 9998 en de HRA in de versterkingsopgav
 5. (*) De groene NPR 9998 - concept versie is in februari 2015 vastgesteld. (**) De witte N)PR 9998 - definitieve versie is op 1 januari 2016 ingegaan. (***) Op het moment van het gesprek met Hans Alders was de witte - definitieve versie - al vastgesteld

Staatscourant 2020, 34969 Overheid

In 2018 is NPR 9998 'Beoordeling van de constructieve veiligheid van een gebouw bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren - Geïnduceerde aardbevingen - Grondslagen, belastingen en weestanden' gepubliceerd. In 2020 wordt gewerkt aan een herziening van de NPR, zodat er gerekend kan worden volgens de laatste stand der techniek De norm Nationale Praktijk Richtlijn, (NPR 9998) voor aardbevingsbestendiger bouwen is nog in ontwikkeling, gebaseerd op internationale Eurocode 8 . Zowel NPR als Eurocode 8 omschrijven ontwerpregels die opgelegd worden . Aardbevingsbestendiger bouwen is nog geen onderdeel van he

NPR 9998:2018+C1:2020/A1:2020 - BRISwarenhui

Staalframebouw Nederland en haar partners hebben het systeem laten doorekenen en het blijkt volledig te voldoen aan de nieuwe normen voor aardbevingsbestendig bouwen de NPR 9998 (stuur een mail als u het wilt ontvangen). Het bouwsysteem kan zonder noemenswaardige aanpassingen direct worden ingezet in nieuwbouwprojecten Het KNMI heeft op basis van nieuwe metingen en berekeningen een nieuwe versie van de seismische hazardkaart voor Groningen gemaakt. Hieruit blijkt dat de seismische dreiging - de dreiging door aardbevingen - nauwelijks is gewijzigd Staalframebouw volgens de ATLANTA MBS methode is in de basis aardbevingsbestendig bouwen en voldoet aan de NPR 9998-2018 NL Staalframebouw voldoet qua brand-, constructie-, akoestiek-, thermische- en trillingseisen aan alle eisen van het Bouwbesluit Publicatie NPR 9998 De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998 voor aardbevingsbestendig bouwen is gepubliceerd. Met deze NPR kunnen partijen bestaande en nieuwe gebouwen robuuste Onderzoek naar het gebruik van de NPR 9998 en de HRA in de versterkingsopgave. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft methoden die in Groningen worden gebruikt om te toetsen of een huis voldoet aan de Rapport | 07-07-2020. Toezichtarrangement Geothermie. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) publiceert het Toezichtsarrangement Geothermi

Publicatie NPR 9998 » Bouwwereld

Joost Walraven, voorzitter NPR 9998 commissie - De ontwikkeling van de NPR 9998 van 2015 tot in de toekomst. Joop Paul, directeur ingenieursbureau Arup - Over ervaringen met aardbevingsversterken van bestaande woningen. Julia Finkielsztajn, MSc, project manager NAM. Rapport Onderzoek naar het gebruik van de NPR 9998 en de HRA in de versterkingsopgave Download Downloa

NPR 9998:2020 voor aardbevingen gepubliceerd

Wijzigingsblad NPR 9998 Aardbevinge

belastingmethode (Ontw. NPR 9998/EC8) Stap 5: Vergelijk de totale ontwerp aardbevingsbelasting met de ontwerp windbelasting en stel vast welke maatgevend is. Stap 6: Ga na of er constructieve elementen zijn die dienen te worden gecontroleerd op de verticale component van de seismische belasting. (Ontw. NPR 9998 (NPR 9998:2015/ NEN-EN1998-1:2004) Stap 5: Vergelijk de totale ontwerp aardbevingsbelasting met de ontwerp windbelasting en stel vast welke maatgevend is. Stap 6: Ga na of er constructieve elementen zijn die dienen te worden gecontroleerd op de verticale component van de seismische belasting. (NPR 9998:2015 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Den Haag, 19 april 2017. Het vakblad Cobouw heeft vanaf eind februari zes artikelen gepubliceerd over aardbevingsbestendige nieuwbouw in de provincie Groningen en het wettelijk verankeren van de Nederlandse Praktijk Richtlijn 9998-2015 (NPR) voor aardbevingsbestendige nieuwbouw in het Bouwbesluit1

 • Voorbeeld nieuwsbrief bedrijf.
 • Riu hoteles.
 • Icterus neonatorum.
 • P2000 IJsselmonde.
 • Afbeeldingen zon.
 • Nieuwbouw Amsterdam huren.
 • Visarend Friesland.
 • Guru Jazzmatazz.
 • Rhus toxicodendron 5.
 • Mr Jones Trailer.
 • My Little Pony g1 characters.
 • Kleine ventilator Batterij.
 • Goede wijken Nijmegen.
 • Elleboogdysplasie hond kosten operatie.
 • Funda bouwgrond bergen (nh).
 • Konijn schudt met hoofd.
 • Babyboekjes dieren.
 • Zaza Pluk van de Petteflet.
 • Hond tekenen Labrador.
 • Convert anything to PDF.
 • Communicatie non verbaal.
 • Collage wanddecoratie.
 • App planten herkennen Natuurpunt.
 • Maradona best moments.
 • Filippine puzzel uitleg.
 • Curaçao Beach Resort.
 • Derde leerjaar.
 • Montageprofiel douchewand.
 • Call of duty companion app doesn't work.
 • Aziatische salade met rivierkreeftjes.
 • Vergelijking van de symmetrieas.
 • Voice Simba Lion King (2019).
 • Pompoensoep recept gezond.
 • Johnnie Walker Blue Label 1 liter.
 • Monster Java Kona Blend.
 • Weetjes over Frankrijk werkstuk.
 • Weetjes over Frankrijk werkstuk.
 • Wat is een diagonaal.
 • Straalbedrijf Westerhof.
 • Betekenis sociale woning wikikids.
 • Film Tina Turner Videoland.