Home

Interculturele zorg

Intercultureel communiceren in de zorg. Communiceren is zo belangrijk in de zorg. Of het nu met een cliënt is van buitenlandse komaf of een oer-Hollandse Amsterdammer, dat maakt niet uit. In feite ben je in de zorg de hele dag aan het communiceren. Je hebt een praatje met je cliënt tijdens het wassen, je overlegt met familieleden, je bespreekt een. 1. Interculturele communicatie in de zorg. Auteur: Raya Nunez Mahdi & Charlie Obihara. Interculturele communicatie in de zorg is een lesboek die professionals laat zien wat de bijdrage is van een goede communicatie met een cliënt en laat stapsgewijs zien hoe je interculturele communicatie kunt bevorderen Bij het onderdeel 'Aan de slag' in de kennisbundel worden daarom negen interculturele competenties beschreven die belangrijk zijn voor zorgprofessionals. Voorbeelden van competenties zijn bijvoorbeeld: omgaan met mogelijke belemmeringen van interculturele communicatie en intercultureel samenwerken 1 Interculturele zorg op maat Anamnese en verpleegplan voor geïnterneerde Marokkaanse psychotici Project voorgelegd tot het behalen van de titel van bachelor in de verpleegkundige optie: psychiatrie door: Kurt Bollen, Ruben Jeunen, Beata Kurda, Annemie Maurissen en Carolien Schalenbourg Projectbegeleiders: Jo Gommers en Ann Pepermans Projectverantwoordelijken: Lieven Vanlangenaeker en.

zorg. Interculturele palliatieve zorg is in feite niets meer en niets minder dan het verlenen van vraaggerichte en individuele zorg aan ernstig zieke mensen en hun naasten met een andere culturele achtergrond dan degene die de zorg verleent. Toch spelen er bij interculturele palliatieve zorg duidelijk specifi ek Interculturele casuïstiek, tips en werkvormen Handreiking voor docenten in het hsao HBO-raad, november 2012 Project Intercultureel vakmanschap in het hsao Deelproject van het ZonMw verantwoordelijkheid te geven voor de zorg voor jongere kinderen zorg momenteel al op dit thema inspeelt en hoe dit kan verbeteren. Bij een eerste verkenning kwam een schat aan waardevolle kennis en informatie aan het licht die in deze kennisupdate is samengebracht. Cultuursensitieve zorg Kennisupdate juni 2019 Onze samenleving wordt steeds diverser. Dat heeft gevolgen voor de zorg

Intercultureel communiceren in de zorg Kennisplein Zorg

 1. Synthese | iGGz is een medisch specialistische instelling voor ambulante interculturele curatieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) met een hoofdvestiging in Den Haag en diverse werklocaties in Nederland. We spreken Nederlands, Turks, Marokkaans, (Klassiek) Arabisch, Hindoestaans, Hindi, Urdu, Farsi, Duits, Spaans en Engels
 2. Interculturele Zorgconsulenten Huisartsen Drechtsteden en Gorinchem. Burgemeester de Raadtsingel 21 3311 JG Dordrecht Mobiel: 0644053229 Coördinator: 0634910442 e-mail : info@azc-dordrecht.nl Werkdagen: ma-wo en vrijda
 3. Welkom op mijn website, waar u informatie vindt over de achtergronden van Interculturele gezins- en relatietherapie en informatie over hoe u contact met mij kunt opnemen en hoe u zich kunt aanmelden. Er kunnen verschillende (culturele) redenen zijn waarom u op een zeker moment op zoek gaat naar een relatietherapeut of individuele therapeut
 4. SiGN, Interculturele Gezondheidzorg Nederland. Uw gids binnen de grotten van de gezondheidszor
 5. Multiculturele zorg Nederland is onomkeerbaar een multiculturele samenleving geworden, dat zie je ook in de zorg. Steeds meer mensen met een andere dan de traditioneel Nederlandse achtergrond wonen in verzorgings- en verpleeghuizen en hebben thuiszorg nodig
 6. Met interculturele zorg kunnen zorgverleners naar de beste zorg streven voor de patiënten met een migratieachtergrond. Patiënten en naasten kunnen andere wensen hebben dan de artsen en verpleegkundigen vanwege hun etnische achtergrond. Dit geldt voor moslimpatiënten, maar ook voor patiënten met een andere etnische achtergrond
 7. i-psy is veruit de belangrijkste en grootste aanbieder van interculturele psychiatrie in Nederland en wil ook de beste zijn. Onze psychologen, psychiaters en verpleegkundigen spreken onder andere; Turks, Klassiek Arabisch, Marokkaans Arabisch, Berbers, Farsi, Dari, Papiamento, Engels, Spaans, Frans en Duits

Interculturele zorg: 5 must reads voor hulpverlener

Kennisbundel Intercultureel vakmanschap Kennisplein Zorg

interculturele communicatie interculturele zorgverlening voorlichting geven en werken met een tolk zorg afstemmen op culturele behoeften overdracht naar de eigen organisatie. Training met individuele leerdoele Leven & Zorg is een interculturele organisatie met werkgebieden in Amsterdam. Wij richten ons met name op thuiszorg (hulp bij het huishouden en begeleiding), Geestelijk Gezondheidszorg (GGZ). MISSIE. Onze missie is dat wij de zorg organiseren die aansluit op uw wensen 5. Sensitiviteit binnen de zorg? Gegeneraliseerde kennis over een bepaalde cultuur is geen recept voor de zorg die we zouden moeten aanbieden. Het is slechts een hulpmiddel om alert te zijn op situaties die zich voordoen in de verpleging of verzorging van een cultureel andere zorgvrager. Interculturele verdieping en verbreding stelt ee

Aandachtspunten voor interculturele communicatie met ouders. Kennis: Iedereen redeneert vanuit zijn eigen referentiekader dat wordt bepaald door je karakter, geslacht, geloof, omgeving en geloof. Het is van belang dat de zorgverlener zich kan verplaatsen in de cliënt. Communicatie: De meeste cliënten hanteren niet dezelfde taal, normen en waarden als de zorgprofessionals Mustafa Bulut (31) is drie jaar geestelijk verzorger bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Aandacht voor de mede mens en met hen samen zijn is zijn passie.Hij is gespecialiseerd in geestelijke verzorging op het gebied van Interculturele zorg, omdat hij heeft gemerkt dat er toch wel verschillen zijn in de manier hoe men hoopt behandeld te worden en wat volgens de artsen mogelijk is.Taalbarrière. Cultuurverschillen en een taalbarrière zijn belangrijke knelpunten bij het zoeken naar zorg. GGZ Denazorg is gespecialiseerd in interculturele psychiatrie. Wij bieden cultuursensitieve zorg in uw eigen taal Zorg & welzijn Zinvolle en ontspannende dagbesteding voor migrantenouderen. 'Wij ondersteunen mensen om het heft in eigen hand te nemen en om beter te kunnen aarden in de Nederlandse samenleving.' Stichting Interculturele Participatie & Integratie Mededeling betreft het Home Lees verder

De Evenaar biedt zorg aan deze cliënten en ondersteunt hulpverleners vanuit hun specifieke expertise. Meer informatie: www.ggzdrenthe.nl. i-psy, interculturele psychiatrie i-psy biedt behandeling die rekening houdt met cultuur en geloofsovertuiging Bij volwassenen en kinderen met een migratieachtergrond is, vanwege diverse factoren, vaker sprake van ggz-problematiek dan gemiddeld; terwijl de weg naar de zorg soms minder gemakkelijk of te laat wordt gevonden (zie ook de Inleiding).Preventie en vroegsignalering zijn daarom belangrijk Intercultureel bewustzijn is de eerste stap naar passende zorg en effectievere patiëntgesprekken binnen de interculturele zorgverlening. De centrale vraag binnen intercultureel bewustzijn is: wat kunnen we doen om het onszelf en anderen makkelijker te maken

Interculturele zorg op maat - PDF Gratis downloa

Interculturele palliatieve zorg voor huisartsen. Interculturele palliatieve zorg voor huisartsen en SO's. Inhoud: E-learning (twee modules en een eindtoets) voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde.. module 1: communicatie en besluitvorming met ongeneeslijk zieke migranten en hun familie Interculturele zorg. Met een toenemend aantal cliënten en medewerkers van diverse culturele achtergronden wordt het voor zorgondernemers steeds belangrijker om rekening te houden met verschillende culturen Interculturele communicatie in de strijd tegen wederzijds onbegrip: Laveren tussen normen en waarden. Redactie Zorg+Welzijn. Communicatiestoornissen tussen allochtonen en autochtonen blijven hardnekkig, ook in de sectoren zorg en welzijn. De gevolgen ervan zijn soms desastreus

Kort geleden publiceerde SALTO-YOUTH, een trainings- en ondersteuningsnetwerk van het EU-programma 'Youth in Action', een onderzoeksverslag naar interculturele competenties in het Europese jongerenwerk. Het onderzoek leverde weinig opzienbarende conclusies op, maar koos wel voor een interessante benadering. Het opdoen van interculturele competenties is niet alleen voor specifieke groepen. Zenzi Zorg heeft een eigen interculturele aanpak waarbij het vanzelfsprekend is dat mensen voelen dat hun cultuur, normen en waarden worden herkend en erkend. Deze benadering leidt tot het vergroten van zingeving, participatievermogen en daarmee het algemeen welbevinden interculturele competenties ook van toepassing zijn op andere situaties, bijvoorbeeld de zorg van een Marokkaanse medewerker aan autochtone of aan Surinaamse cliënten. Bovendien hoeft het begrip cultuur niet alleen te verwijzen naar de etnische achtergrond

Hoe reageer je als een Surinaams jongetje zegt dat hij geslagen wordt, omdat dat volgens zijn cultuur zo hoort? Benader je ouders van Marokkaanse probleemjongens anders dan andere ouders? Mensen hebben in hun contact met migranten vaak het gevoel ineens anders te moeten communiceren, stelt de auteur van het boek Interculturele gespreksvoering Werknemers met verschillende achtergronden zorgen voor een culturele en etnische mix op de werkvloer. Van werknemers die oorspronkelijk uit Nederland komen. En van werknemers met een andere moedertaal en cultuur. Bijvoorbeeld als zijzelf, hun ouders of grootouders buiten Nederland zijn geboren en. Mondiaal heeft veel ervaring met het geven van interculturele training in de zorg. De inhoud van de training kan uiteraard geheel aangepast worden aan de behoefte van de opdrachtgever. Na de training kunnen de deelnemers: Kunnen noemen uit welke elementen cultuur bestaat En dat zorgt geregeld voor de nodige miscommunicatie. In de training Interculturele Communicatie ontdek je hoe culturele waarden en overtuigingen knelpunten in de communicatie kunnen vormen. Dit inzicht vergroot jouw inlevingsvermogen en interculturele sensitiviteit

De onderneming OBIZ Opleidingsbureau Interculturele Zorg is gevestigd op Wrijfschaalpad 21B te Oss en is actief in de branche Bedrijfsopleiding en -training. Het bedrijf is bij de kamer van koophandel geregistreerd onder kvk nummer 76020282 en is gelegen in De Horzak in de gemeente Oss. Bij OBIZ Opleidingsbureau Interculturele Zorg is 1 persoon werkzaam Goed Compleet met alle 24 aanvullingen. In 3 banden uitgegeven. Beslaat het gehele spectrum. Positie van migranten in Nederland, Gezondheid van Migranten, Interculturele communicatie,Interculturalisatie, Psychotherapeutische methodiek,Interculturele zorg in de praktijk, Basisinformatie over 17 landen, Religie, Traditionele geneeswijze, Ethiek en recht,Islamitische gezondheidsethiek, Uitvaart. Mikado interculturele zorg. Mikado is het kenniscentrum interculturele zorg. De organisatie houdt zich bezig met het toegankelijker maken van de zorg voor iedereen, ongeacht etnische of culturele achtergrond. De website biedt veel informatie, allerlei thema's worden behandeld gelegd op interculturele competenties. Door technologische ontwikkelingen, globalisering en migratie is de nood-zaak van interculturele competenties nu sterker dan ooit tevoren. Etnische en sociaaleconomische diversiteit van ondermeer gemeente ambtenaren, po-litiefunctionarissen, leerkrachten en hulpverleners in de zorg, en die va De Mikado Helpdesk is een website en informatielijn voor mensen uit verschillende culturen die in Nederland wonen en vragen hebben over de zorg

SIPI | Stichting voor Interculturele Participatie en

1 Interculturele palliatieve zorg Vraaggericht en individueel Achtergrondinformatie, adviezen en tips voor zorgondernemers, managers en zorgverleners Het project Verantwoorde interculturele palliatieve zorg is een inventarisatie naar succesvolle praktijkvoorbeelden van zorg aan ernstig zieke allochtonen. Nabestaanden, zorgverleners en managers (44 deelnemers uit tien zorgorganisaties; verpleeg. De taal van het land spreken is niet voldoende om in een andere cultuur te kunnen communiceren. Op de hoogte zijn van de daar geldende normen, waarden en gedragscodes is minstens zo belangrijk. Je kunt jezelf flink wat flaters en misstappen besparen en een soepele omgang met anderen bevorderen door je van culturele verschillen bewust te zijn, ze te respecteren en je communicatie hierop aan te. Mikado interculturele zorg. Mikado interculturele zorg is een kenniscentrum. De organisatie houdt zich bezig met het toegankelijker maken van de zorg voor iedereen, ongeacht etnische of culturele achtergrond. De website biedt veel informatie, allerlei thema's worden behandeld

Synthese iGGz - Behandelcentrum voor interculturele

Na de succesvolle verschijning van het boek Interculturele gespreksvoering van Hoffman en Arts in 1994 heeft Hoffman in deze volledig herziene uitgave het TOPOI-model verder ontwikkeld. Het letterwoord TOPOI staat voor 'taal, ordening, personen, organisatie en inzet'. Het zijn de vijf gebieden waar zich Gids voor interculturele ouderenzorg De Gids zet organisaties uit de ouderenzorg en ouderendienstverlening op weg bij het omgaan met etnisch-culturele diversiteit. Het geeft een beknopt overzicht van alles wat er bestaat aan theorieën, methodieken, instrumenten en praktijkvoorbeelden Project Interreligieus dialoog en interculturele zorg Bouwen aan verbindingen tussen moslims en christenen in een samenleving waar polarisatie lijkt toe te nemen. Door toegenomen terreur en dreigingen worden moslims en christenen tegen elkaar uitgespeeld. De (lokale) overheden zijn vooral gefocust op crisismanagement

Dan is de opleiding interculturele medewerker iets voor jou. Onze maatschappij wordt steeds diverser, waardoor interculturele competenties aan belang winnen. We geven je graag wat meer uitleg over de functie van interculturele medewerker. Een interculturele medewerker: Is een brug- en bemiddelingsfiguur tussen cliënt en beroerachte Het pilotproject 'Interculturele Zorg' wordt financieel mogelijk gemaakt door Kerk en Wereld, het Skanfonds, de Haëlla Stichting en de Protestantse Kerk in Nederland. Deel artikel via . Info Interculturele Zorg. Verslag Symposium Interculturele Zorg; Training vertrouwenspersonen; Volg ons op. En dit nog.. De onderneming Interculturele Zorg is gevestigd op Hercules Seghersstraat 31 te Amsterdam en is actief in de branche Praktijken van psychotherapeuten en psychologen. Het bedrijf is bij de kamer van koophandel geregistreerd onder kvk nummer 78221242 en is gelegen in Hercules Seghersbuurt in de gemeente Amsterdam. Bij Interculturele Zorg is 1 persoon werkzaam Interculturele Service. Wat kunnen wij voor u betekenen op het gebied van interculturalisatie? De samenleving is multicultureel en precies daarom dringt een organisatiecultuur en werking aangaande diversiteit zich op. Het diversiteitsthema heeft zijn intrede gedaan in de jeugdzorg, Zorg Thuis NL

Het doel van interculturele bemiddeling is de taalbarrière, sociaal-culturele barrières en interetnische spanningen in de context van de hulpverlening zo veel mogelijk op te lossen. We willen er zo voor zorgen dat de zorg voor iedereen even toegankelijk is en van gelijke kwaliteit Training Interculturele Zorg Hoe kunnen we de eerste generatie migranten ondersteunen bij hun zorgaanvraag, zodat zij kunnen kiezen voor zorg die vertrouwd aanvoelt en past bij hun cultuur en godsdienst?! Vanuit die vraag worden in het project Interculturele Zorg vertrouwenspersonen opgeleid Zoeken binnen Zorg voor innoveren Zoek. Intercultureel communiceren. Zoals gezegd; het is van belang om in je voorbereiding meer te doen dan 'alleen' een oriëntatie op de wetten en regels, Dan zijn goede taal- en interculturele communicatievaardigheden voor jouw medewerkers essentieel Interculturele bemiddeling op afstand biedt hiervoor een oplossing. De hulpverlener en patiënt voeren in dat geval een gesprek waarbij ze bijgestaan worden door een intercultureel bemiddelaar die van op een andere plaats bemiddelt via videoconferentie. Zo hoeft de intercultureel bemiddelaar zich niet te verplaatsen ActiZ Interculturele Zorg ActiZ is de brancheorganisatie van ondernemers in de verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, jeugdgezondheid- en kraamzorg en behartigt de gemeenschappelijke belangen van haar leden. Op de aangegeven site besteedt ActiZ aandacht aan interculturalisatie van de zorg

Interculturele Zorgconsulenten - HOM

Met passende ambulante begeleiding en een methodiek speciaal ontwikkeld voor onze zeer diverse doelgroep bieden wij maatwerk. Onze expertise, ons brede netwerk binnen maatschappelijke organisaties en het zorgstelsel in regio Utrecht maakt dat wij onze doelgroep weten te bereiken en hen actief kunnen benaderen om passende begeleiding te bieden of te ondersteunen op de weg naar de juiste zorg Toolbox Zorg & Cultuur. Een toolbox met meer dan 300 infofiches over onderzoeken, goede praktijken en instrumenten over cultuursensitieve zorg. Referentiekaders en interculturele communicatie (2 halve dagen) Online. 05 feb. Leertraject 'Interculturaliteit' (5 dagen) Online. 23 feb Themabijeenkomst Interculturele palliatieve zorg 'In gesprek over leven en dood' De groep (oudere) mensen met een migratieachtergrond die palliatieve zorg nodig heeft groeit. Zij hebben ook behoefte aan die zorg. Toch maken zij er nu minder gebruik van, deels omdat de geboden zorg niet aansluit bij hun opvattingen en wensen Interculturele palliatieve zorg Communiceren met patiënten met een migratieachtergrond. Op deze pagina vindt u meer informatie over interculturele palliatieve zorg. Een aantal elementen lichten we er graag even uit: Lessen uit gesprekken over leven en dood, een praktische handleiding voor zorgverleners met korte achtergrondinformatie en adviezen voor gesprekke

Home [www.idoke.nl

Interculturele en existentiële zorg bij corona. woensdag 17 februari van 20h00 tot 21h30 Inhoud In het eerste deel gaan Mustafa (geestelijk verzorger) en Coen in gesprek over Coens ervaringen als corona patiënt (en arts). Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: behoeften, kwetsbaarheid, menselijkheid en post-IC fase interculturele dialoog, aan het kunnen vatten en begrijpen van de feitelijke interculturele processen en aan het vinden van een gepaste houding om hiermee om te gaan. in het hier voorliggende advies van de commissie voor ethiek van Zorgnet Vlaanderen stel-len we de vraag hoe in de zorg een ethisch gedragen omgang met etnisch-culturele diversitei samenvatting interculturele zorg de interculturele competentie bewustwording bewustwording een belangrijke voorwaarde in de diversiteitscompetentie. o

HOME sig

Deskundigheidsbevordering interculturele communicatie in de zorg De stichting Gezond Samenwerken die cliënten in de zorg begeleidt, maakt zich sterk voor interculturele communicatie in de zorg. Een betere communicatie draagt bij aan een goede relatie met de cliënt/patiënt en voorkomt spanningen en misverstanden Interculturele communicatie in de zorg 9789023256359. Koop dit boek tweedehands via booknext.nl, een marktplaats met meer dan 250.000 Boeken. Boek niet goed, stuur het gratis terug

Juist in de zorg is dit een uiterst moeilijke vraag, omdat je de beste zorg wilt geven die voor de patiënt mogelijk is. Naast deze moraal van de gezondheidszorg heeft een arts zijn eigen normen en waarden. Tegelijkertijd heeft de patiënt ook een morele visie op gezondheid en goede zorg Palliatieve zorg is zorg voor mensen die niet meer kunnen genezen van een levensbedreigende ziekte. Hoe kunnen we de zorg en ondersteuning voor deze patiënten en hun naasten verbeteren? Stichting Transmurale Zorg heeft van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de opdracht gekregen om hieraan te werken binnen de regio Haaglanden Interculturele palliatieve zorg. Vraaggericht en individueel. Achtergrondinformatie, adviezen en tips voor. zorgondernemers, managers en zorgverleners. Het project ´Verantwoorde interculturele palliatieve zorg´ is een inventarisatie naar succesvolle. praktijkvoorbeelden van zorg aan ernstig zieke allochtonen. Nabestaanden, zorgverleners en managers (44. Kramer definieert interculturele competenties als een geïntegreerd geheel van kennis, houding en vaardigheden waarmee jeugdprofessionals adequate hulp en zorg kunnen verlenen aan cliënten met een andere etnische of culturele achtergrond dan zijzelf Zorg voor inwoners met meerdere achtergronden Bijzonderheden: De interculturele zorg, die interculturele zorgorganisaties leveren, is specifiek gericht op de allochtone doelgroep

Multiculturele zorg - Zorgleefplanwijze

Breaking news! De E-learning module Interculturele Coronazorg is per 8-12-2020 gelanceerd! Klik op E-learning boven op de pagina om te bestellen! Zie pagina ELO ICZ Welkom bij OBIZ. In Nederland zien wij vandaag de dag een groeiende vraag naar omgangsnormen met mensen in de zorg met een niet-Westerse achtergrond Interculturele palliatieve zorg Vraaggericht en individueel Het project ´Verantwoorde interculturele palliatieve zorg´ is een inventarisatie naar succesvolle praktijkvoorbeelden van zorg aan ernstig zieke allochtonen. Nabestaanden, zorgverleners en managers (4

Interculturele zorg voor moslimpatiënten rond het

'Interculturele Zorg: een intercultureel fundament' Samenwerkingsverband Verschil mag er zijn mei 2013 - verslag Werkbezoeken interculturele locaties Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Opdracht en behaalde resultaten Verslag 3 Het betreft de volgende acht werkbezoeken en thema. Wonen en zorg zijn met elkaar verbonden. Begeleiding is 24/7 beschikbaar en in nabijheid. Binnen Aruna is er ook dagbesteding. Dagbesteding. Alruna vindt dat zinvolle dagbesteding van cliënten belangrijk is. Als organisatie hebben wij geen eigen dagbesteding. Wel.

Interculturele communicatie maakt studenten in het hoger beroepsonderwijs nieuwsgierig om kennis te maken met andere culturen. De stof zorgt ervoor dat zij zich bewust worden van de eigenheid van hun cultuur, die ze meestal zo vanzelfsprekend vinden. Het helpt studenten cultuur te herkennen als een waardevolle bron Interculturele Zorgconsulenten / Voorlichting zorgt voor vermindering van schaamtegevoelens bij de mensen die te maken hebben met dementie in de familie en het geeft hun handvatten om stappen te ondernemen richting zorg Sigma Zorg is een middelgrote, vooruitstrevende thuiszorgorganisatie. We zijn er voor iedereen; dus ook voor u. Wat u van ons kunt verwachten? Professionele, toegankelijke zorg in uw eigen, vertrouwde omgeving. Van eenvoudige thuishulp tot intensieve verpleging overdag, 's avonds of 's nachts. 96% van onze klanten beveelt Sigma Zorg aan De GGZ Ecademy heeft de e-learningmodule Interculturele zorg in de GGZ opgeleverd. Deze module is door Parnassia Groep, één van de leden van de GGZ Ecademy, ontwikkeld in nauwe samenwerking met Mikado. De module bestaat uit een inleiding en vier submodules. Aan bod komen thema's als interculturele communicatie, tolken, intake & anamnese, therapietrouw, voorlichting en psycho-educatie.

i-psy Specialist in interculturele psychiatrie - i-ps

Interculturele vaardigheden voor mentoren en studiebegeleiders; Samenwerken in interculturele vak- en werkgroepen; Lesgeven in een interculturele klas; Crack the Dutch code binnen het onderwijs; Zachte landing. Zorg Zorg. Intercultureel bewustzijn binnen de zorg; Interculturele communicatie in de zorg; Effectieve interculturele patiëntgesprekke De interculturele communicatietrainingen van Akteos bieden uitkomst voor professionals die dagelijks interactie hebben met werkrelaties wereldwijd en uit meerdere culturen. Je leert je bewuster worden van cultuurverschillen tussen collega's en deze te overbruggen wat leidt tot een effectieve samenwerking met meer rendement Na twaalf jaar heeft Mikado kenniscentrum interculturele zorg besloten de activiteiten en projecten te stoppen. Per 1 oktober 2013. De stichting achter Mikado blijft bestaan. Sommige kennis kan daardoor beschikbaar blijven. Het adviseert en helpt bij het toegankelijk maken van zorg voor iedereen, ongeacht etnische of culturele achtergrond

SDiZ – StRevalidatie van migranten:nog veel te verbeterenLesmethode Schrijven basisonderwijs | Schrijven in deBerger, Marianne | NJidrdrTrabitour 1e editie Tweede Fase: Lesmethode Duits voor hetChinese toeristen vinden Chinese vertalingen vaak

Op deze pagina vind je samenvattingen voor het boek Interculturele communicatie, geschreven door Carlos Nunez & Raya Nunez-Mahdi. De samenvattingen zijn door studenten zelf geschreven, waardoor je de inhoud van het boek nog beter kunt begrijpen. Denk aan uitleg over gastvrijheid, wereldwijd, communicatie, interculturele communicatie, Saxion, cultuur, Kluckhohn & hofstede Middels de scholing Interculturele Zorg wordt de deelnemer competent op het gebied van interculturaliteit en de omgang ermee in de zorg met de volgende leerdoelen: Deelnemer is in staat de eigen levensvisies te verkennen met betrekking tot de zorg; Deelnemer heeft kennis van diverse religies en culturen Zij is werkzaam geweest in de zorg en heeft aan de universiteit van Tilburg de masteropleiding Christendom en Islam in Nederland gedaan. Zij geeft aan diverse professionals scholingen/trainingen over diversiteit en interculturele communicatie zorg: een professional die artsen en patiënten bijstaat om zowel woor-den als culturele gevoeligheden en nuances te vertalen. Steeds meer ziekenhuizen zijn sindsdien een beroep beginnen doen op intercultu- van interculturele bemiddeling hangt immers in zeer hoge mate af va Over ElisaZORG. Bij ElisaZORG richten we ons d.m.v. interculturele zorg op de zelfredzaamheid van mensen binnen onze maatschappij. ElisaZORG richt zich door middel van individuele begeleiding op de actieve- en sociale deelname van mensen waarbij onderwerpen als WMO, PGB of bijvoorbeeld de Jeugdwet van toepassing zijn interculturele competenties van toekomstige professionals die met (migran-ten)jeugdigen in zorg en welzijn gaan werken? b. Op welke wijze kan zicht worden verkregen op de kwaliteit van dit aanbod? c. Wat zijn lacunes en verbetermogelijkheden? De werkwijze van dit projectonderdeel vond plaats aan de hand van de volgende stappen: 1

 • Auckland vliegticket.
 • Pompoensoep Rens Kroes.
 • Ontstoken neus door coke.
 • Oldtimer tractoren Marktplaats.
 • Lutino valkparkiet man of pop.
 • Legbordstelling betekenis.
 • Foute Party YouTube.
 • TFS.
 • Weer San Diego.
 • Leidingzoeker huren HORNBACH.
 • Michelin Nederland.
 • HTML fold out text.
 • Tijmsiroop apotheek.
 • Bezienswaardigheden Tenerife auto.
 • Hoefteer.
 • Orlando Pirates tracksuit.
 • Bulgaria Air contact Nederland.
 • Een precedent geschept.
 • ELO rating dammen.
 • Kuifje Frans.
 • Tattoo kruis onderarm.
 • Huisdieren weetjes.
 • Anton Mussert executie.
 • Particularisme betekenis politiek.
 • Japanse competitie.
 • H.o.g. motorclub.
 • Rottweiler fokker Duitsland.
 • Huis te koop Nijverheidsstraat Mere.
 • Zwaard in steen.
 • Chevron osteotomie herstel.
 • Den Ast.
 • Opleiding tassen maken Amsterdam.
 • Kruisbessen zwanger.
 • Iraakse ambassade Den Haag.
 • Studeren in België als Nederlander studiefinanciering.
 • Woordgrappen over eten.
 • Winkels Roeselare centrum.
 • App planten herkennen Natuurpunt.
 • Lycopodium clavatum.
 • Jojoba olie wiki.
 • Piña colada Jumbo.