Home

Artikel 266 Wetboek van Strafrecht

Art. 266 Sr - Artikel 266 Wetboek van Strafrecht - Artikel 266 1. Elke opzettelijke belediging die niet het karakter van smaad of smaadschrift draagt, hetzij in het openbaar mondeling of bij geschrift of afbeelding, hetzij iemand, in zijn tegenwoordigheid mondeling of door feitelijkheden, hetzij door een toegezonden of aangeboden geschrift of. Artikel 266. 1. Elke opzettelijke belediging die niet het karakter van smaad of smaadschrift draagt, hetzij in het openbaar mondeling of bij geschrift of afbeelding, hetzij iemand, in zijn tegenwoordigheid mondeling of door feitelijkheden, hetzij door een toegezonden of aangeboden geschrift of afbeelding, aangedaan, wordt, als eenvoudige. Artikel 266 Sr: eenvoudige belediging 11.1 Inleiding Artikel 266 Sr stelt eenvoudige belediging strafbaar. Qua strafmaat is het één der lichtste misdrijven van het Tweede Boek van het WvSr

Belediging is strafbaar gesteld in artikel 266 Wetboek van strafrecht, en moet in samenhang met artikel 261 Wetboek van strafrecht (Sr.) worden gelezen: Artikel 266 - eenvoudige belediging 1 1 De totale duur van de maatregel van terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege gaat een periode van vier jaar niet te boven, tenzij de terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege is opgelegd ter zake van een misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen Tag: artikel 266 Wetboek van Strafrecht. Jurisprudentie / Strafrecht. Essentie Een (destijds) 13-jarige jongen is veroordeeld tot een taakstraf van 40 uur voor het verspreiden van een naaktfoto van een jongen Lees meer. Leestips: - 64 cadeaus voor rechtenstudenten Wetboek van Strafrecht Wet van 3 maart 1881 Wij WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz. Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten: Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is een nieuw Wetboek Eenvoudige belediging (artikel 266 Wetboek van Strafrecht) is het tweede zelfstandige kerndelict van strafbare belediging. Zij onderscheidt zich van smaad door een negatief geformuleerd bestanddeel. Eenvoudige belediging is namelijk 'elke zelfstandige belediging die niet het karakter van smaad of smaadschrift draagt'

Fragen zu Strafrecht

 1. het door hem begane feit een misdrijf is waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van vier jaren of meer is gesteld dan wel behoort tot een der misdrijven omschreven in de artikelen 132, 285, eerste lid, 285b, en 395 van het Wetboek van Strafrecht, 175, tweede lid, onderdeel b, van de Wegenverkeerswet 1994, en 11, tweede lid, van de Opiumwet, e
 2. Tweede afdeling Toepassing van de artikelen 38b, 38c, 38i, 38k of 38la, zesde lid, van het Wetboek van Strafrecht (Artikelen 509j-509n) Artikel 509j Artikel 509
 3. De bepalingen betreffende de ondertoezichtstelling, voorkomende in de artikelen 255, tweede en derde lid, 256, 258-265 en 326 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek BES en in de artikelen 798-813 in verbinding met de artikelen 429a-429t van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES, zijn ten deze van toepassing, met dien verstande dat voor de berekening van de duur der.
 4. 1. Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie. 2. Indien dit geschiedt door middel van geschriften of.

Art. 266 Sr - Artikel 266 Wetboek van Strafrecht :: Maxius ..

De ambtenaar die in de uitoefening van zijn bediening, als verschuldigd aan hemzelf, aan een ander ambtenaar of aan enige openbare kas, vordert of ontvangt of bij een uitbetaling terughoudt hetgeen hij weet dat niet verschuldigd is, wordt, als schuldig aan knevelarij, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie Wetboek van Strafrecht Artikel 267 De in de voorgaande artikelen van deze titel bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien de belediging wordt aangedaan aan: 1 het openbaar gezag, een openbaar lichaam of een openbare instelling; 2 een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoe Gegevens van de regeling; Organisatie: Saba: Organisatietype: Caribisch openbaar lichaam: Officiële naam regeling: Landsverordening van 3 november 1948, houdende bepalingen betreffende het exploiteren van hazardspelen ter bevordering van het tourisme en tot wijziging van artikel 266 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antille

Wetboek-online.nl Wetboek van Strafrecht Artikel 266

Art. 231 Sr - Artikel 231 Wetboek van Strafrecht - Artikel 231 1. Hij die een reisdocument, een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht of een ander identiteitsbewijs dat afgegeven is door een dienst of organisatie van vitaal of nationaal belang, valselijk opmaakt of vervalst, of een zodanig geschrift op grond van valse persoonsgegevens doet verstrekken. Het Nederlandse Wetboek van Strafrecht (in de rechtspraak vaak afgekort tot Sr of WvSr) vormt samen met het Wetboek van Strafvordering de basis van het Nederlandse strafrecht.Daarnaast staan er misdrijven en overtredingen in bijzondere wetten, zoals de Wegenverkeerswet 1994, de Opiumwet, de Wet wapens en munitie, de Wet op de economische delicten en de Arbeidsomstandighedenwet Wetboek van Strafvordering (doorverwijspagina) Bekijk alle artikelen waarvan de titel begint met Wetboek van Strafrecht of met Wetboek van Strafrecht in de titel . Dit is een doorverwijspagina , bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van Wetboek van Strafrecht inzichtelijk te maken Art. 293 Sr - Artikel 293 Wetboek van Strafrecht - Artikel 293 1. Hij die opzettelijk het leven van een ander op diens uitdrukkelijk en ernstig verlangen beëindigt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie.2. Het in het eerste lid bedoelde feit is niet strafbaar, indien het is begaan door een arts die daarbij voldoet aan de.

Wetboek van Strafrecht. WET van 14 oktober 1910, houdende vaststelling van een Wetboek van Strafrecht voor Suriname (G.B. 1911 no. 1), Artikel 266-189. Bij veroordeling wegens een der in deze Titel omschreven misdrijven worden: de valse, vervalste of geschonden muntspeciën,. Art. 251 Artikel 251 Wetboek van Strafrecht BES - Artikel 251 1. Hij die met iemand die wel de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt ontuchtige handelingen pleegt, die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zestien jaren.2 Lees meer omtrent commentaar op wetboek van strafrecht art. 285b (strafrecht). Sdu.nl: Oprecht de beste keuze Het Wetboek van Strafrecht is het wetboek dat regelt welke delicten als een misdrijf en welke delicten als een overtreding worden beschouwd en welke soorten straffen daarvoor opgelegd kunnen worden.. Het Wetboek van Strafrecht kent drie boeken. Het boek Algemene bepalingen bepaalt zaken, die zowel gelden voor overtredingen als misdrijven

Art. 123bis. <W 19-07-1934, art. 1> Onverminderd de toepassing van artikel 1 van de wet van 7 juli 1875 en van de artikelen 66 en 67 van dit wetboek, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot (drie jaar) en met geldboete van vijftig [euro] tot duizend [euro] : <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002> <W 10-12-1937. [wijzigt artikel 266 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen] Artikel 6. 1. Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na die der uitgifte van het Publicatieblad, waarin de afkondiging is geschied. 2 Ook buiten het geval van ontdekking op heterdaad is de officier van justitie bevoegd de verdachte van enig strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, of van het strafbare feit omschreven in artikel 454, aanhef en onder ten 3e, van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen, aan te houden en zonder uitstel naar een plaats van verhoor te geleiden; hij kan ook de.

 1. C.1: Wetsgeschiedenis en algemene bepalingen. Een bepaling met de strekking van het huidige artikel 74 Sr is sinds 1921 in het Wetboek van Strafrecht te vinden. 2 Voor die tijd bestond reeds de mogelijkheid van submissie (artikel 74a Sr).In 1983 is artikel 74 Sr ingrijpend uitgebreid door de Wet vermogenssancties. 3 De transactie is een door het Openbaar Ministerie zeer vaak gebruikt instrument
 2. Wetboek van Strafrecht Domein III Geldend van 01-01-2019 t/m heden Tweede Boek. Misdrijven . Artikel 177 1. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft: 1°. hij die een ambtenaar een gift of belofte doet dan wel een dienst verleent of aanbiedt met he
 3. Wetboek van Strafrecht BOA Domein I Geldend van 01-01-2019 t/m heden Tweede Boek. Misdrijven . Artikel 175 1. Hij aan wiens schuld te wijten is dat waren, schadelijk voor het leven of de gezondheid, verkocht, afgeleverd of uitgedeeld worden, zonder dat de koper of verkrijger met da
 4. Wetboek van strafrecht. Artikel 142: Hij die opzettelijk door valse alarmkreten of signalen de rust verstoort, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee weken of geldboete van de tweede categorie Artikel 431: Met geldboete van de eerste categorie wordt bestraft hij die rumoer of burengerucht verwekt waardoor de nachtrust kan worden verstoor

Vierde afdeeling. Aangiften en klachten Artikel 160 Kennis dragen van een misdrijf 1.Ieder die kennis draagt van een der misdrijven omschreven in de artikelen 92-110 van het Wetboek van Strafrecht, in Titel VII van het Tweede Boek van dat Wetboek, voor zoover daardoor levensgevaar is veroorzaakt, of in de artikelen 287 tot en met 294 en 296 van dat wetboek, van menschenroof of van verkrachting. Artikel 240a Wetboek van Strafrecht Kijkwijzer waarschuwt ouders en opvoeders tot welke leeftijd een tv-programma of film mogelijk risico's kan bevatten voor kinderen. De leeftijden van Kijkwijzer zijn bedoeld als hulpmiddel en advies, maar: in de openbare ruimte (zoals bij een bioscoop en in een winkel) heeft de overheid een wettelijk gevolg toegekend aan de leeftijdsgrenzen van Kijkwijzer Het Wetboek van Strafrecht bevat behalve wat algemene bepalingen vooral materieel strafrecht. Het formeel strafrecht zijn de procesrechtelijke regels, de regels die gelden voor de staat wanneer iemand (mogelijk) een strafbaar feit heeft gepleegd. In het Wetboek van Strafvordering zijn dergelijke regels opgenomen

&#39;Teeuwen kan worden veroordeeld voor beledigen Erdogan

Ontoerekeningsvatbaarheid wordt behandeld in artikel 39 van het Wetboek van Strafrecht en luidt als volgt: Niet strafbaar is hij die een feit begaat, dat hem wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens niet kan worden toegerekend Zie Wetboek van Strafrecht artikelen 92-103, Wetboek van Strafrecht artikel 105, Wetboek van Strafrecht artikelen 108-110, Wetboek van Strafrecht artikelen 115-116, Wetboek van Strafrecht artikelen 121-124, Wetboek van Strafrecht artikel 129, Wetboek van Strafrecht artikel 177, Wetboek van Strafrecht artikel 355 en Wetboek van Strafrecht. Doel van deze website. www.Artikel430a.nl is een website die alle 'ins' en 'outs' van het naakt zijn in Nederland verduidelijkt. De naam is ontsproten aan het artikel uit het wetboek van strafrecht dat naaktrecreatie in Nederland regelt Aanduiding van artikelen met een cijferaanduiding zijn bijvoorbeeld: art 9 Sr, art 83 art Sr en 134 Sr. In officiële documenten wordt 'wetboek van strafrecht' volledig uitgeschreven, bijvoorbeeld: Artikel 197 wetboek van strafrecht. Hoe letters in de aanhef van wetsartikelen verwerkt worden Wetgeving is voortdurend in beweging

» Belediging - advocaat nodig

SAMENVATTING. Deze aanwijzing heeft betrekking op de tenuitvoerlegging van een last tot plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis op grond van artikel 37 lid 1 Wetboek van Strafrecht (WvSr), de wijze waarop de toeleiding naar deze zorg is georganiseerd en de termijn van aanvang van een plaatsing en het gebruik maken van de bevelsbevoegdheid als bedoeld in artikel 51 lid 1 Wet bijzondere. Indeling van het wetboek van strafrecht. Het wetboek van strafrecht bestaat als het ware uit drie hoofdstukken: in het eerste hoofdstuk staan de algemene bepalingen ; in het tweede hoofdstuk staan alle misdrijven ; in het derde hoofdstuk staan alle overtredingen; Als u dus verdacht wordt van een strafbaar feit dat omschreven wordt in hoofdstuk.

wetten.nl - Regeling - Wetboek van Strafrecht - BWBR000185

Een van de belangrijkste onderdelen van het Nederlandse rechtssysteem is het Strafrecht. Het strafrecht is vastgelegd in de wet. Dit is ook wel bekend onder de naam: Wetboek van Strafrecht. Het Wetboek van Strafrecht kan worden verdeeld in een algemeen en bijzonder deel. In dit artikel gaan we verder in op het algemeen deel van het Wetboek van. Artikel 461 wetboek van strafrecht artikel 461 wetboek van strafrecht Ik heb op mijn eigen gronden en erf een woon Huis staan dat ik bewoon. Mijn erf is afgesloten door een Hek rondom en er staat bij een tuinhek een officieel Blauw bordje met de tekst verboden toegang, artikel 461 wetboek van strafrecht. Wetboek van Strafrecht laat je vanaf nu betalen voor elk artikel 'Goed strafrecht is niet gratis' 12 november 2020 door Thom Egberts. Lezers van het Wetboek van Strafrecht gaan vanaf deze week betalen per gelezen artikel. Dat heeft minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus vandaag bekendgemaakt vaststelling van een nieuw Wetboek van Strafrecht IN NAAM VAN DE KONINGIN! DE GOUVERNEUR van Sint Maarten, In overweging genomen hebbende: - dat het in verband met de gewijzigde tijdsomstandigheden en de ontwikkelingen op internationaal strafrechtelijk gebied wenselijk is een nieuw Wetboek van Strafrecht vast te stellen; - dat ingevolge artikel.

artikel 266 Wetboek van Strafrecht - Het Rechtenstudentj

 1. Wetboek van Strafrecht Suriname. Boek II Titel XIX. Misdrijven tegen het leven gericht. TITEL XIX. MISDRIJVEN TEGEN HET LEVEN GERICHT Art. 347. Hij die opzettelijk een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan doodslag, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren
 2. Wetboek van strafrecht De naam van het wetboek zegt het al: hier staan alle regels en wetten rond het strafrecht in. De hoogte van straffen, de manier van straffen en een begripsbepaling. Verder wordt het jeugdstrafrecht ook in dit boek behandeld, evenals de Opiumwet, wet wapens en munitie en de wegenverkeerswet
 3. 16.01AB12.024 Wetboek van Strafrecht van Aruba (inwtr. 2014 12) 1601AB12.024.pdf (799,56 KB) Document download informatie: Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader
 4. Wetboek van Strafrecht Suriname. Boek II Titel XXVII. Vernieling of beschadiging van goederen. TITEL XXVII. VERNIELING OF BESCHADIGING VAN GOEDEREN Art. 414. Hij aan wiens schuld te wijten is dat enig in het vorig artikel bedoeld werk, leiding of riool vernield,.
 5. Artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht luidt:-----Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte van enig goed, tot het ter beschikking stellen van gegevens met geldswaarde in.
 6. Wetboek van Strafrecht Wetboek van Strafrecht zelfst.naamw. [juridisch] de verzameling wetten die met het Wetboek van Strafvordering de basis van het Nederlandse strafrecht vormt Voorbeeld: `Het huidige Wetboek van Strafrecht werd in 1881 voor het eerst vastgesteld. ` Bron: Wikiwoordenboek - Wetboek van Str..

Wetboek-online.nl Wetboek van Strafrecht

Smaad (Nederland) - Wikipedi

wetten.nl - Regeling - Wetboek van Strafvordering ..

De nieuwe basiseditie 2020 van De Larcier Wetboeken is bijgewerkt tot 1 maart 2020 Dit Deel II: STRAFRECHT omvat al hetgeen behoort tot het strafrecht in enge zin (Strafwetboek, strafprocesrecht, gerechtelijke politie), maar ook materies die vaak in een strafrechtelijke context worden behandeld, zoals het wegverkeer, de politie van het vervoer en het militair recht Artikel 41 lid 1 Wetboek van Strafrecht: Niet strafbaar is hij, die een feit begaat, geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed, tegen ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding. Geldt dit ook als bijvoorbeeld een tiener je auto aan het slopen is of als een tiener je ramen aan het kapot gooien is met stenen Tag: Artikel 240b Wetboek van Strafrecht. Jurisprudentie / Strafrecht. Essentie Een (destijds) 13-jarige jongen is veroordeeld tot een taakstraf van 40 uur voor het verspreiden van een naaktfoto van een jongen Lees meer. Leestips: - 64 cadeaus voor rechtenstudenten b. artikel 142, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht; c. de artikelen 310, 311, eerste lid, onder 4°, en 321 van het Wetboek van Strafrecht en poging hiertoe, voor zover het betreft een ontvreemd bedrag of waarde van het goed van ten hoogste € 150 alsmede in aansluiting op deze feiten gepleegd De oorspronkelijke vraag was: Mijn erf is afgesloten met een bord met de tekst verboden toegang, artikel 461 wetboek van strafrecht Toch hebben vandaag 2 medewerkers van de sociale dienst zonder mijn toestemming mijn erf betreden. Het lijkt mij dat het sterk van de situatie afhangt

wetten.nl - Regeling - Wetboek van Strafrecht BES ..

Art. 140 Wetboek van Strafrecht. Uitgever Gouda Quint, Arnhem Verschenen 1995 Kenmerken X, 367 p, 25 cm Aantekening Lit. opg.: p. 345-359. - Reg.- Met samenvatting in het Nederlands Proefschrift Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg. Art. 140 Wetboek van Strafrecht. Uitgever Gouda Quint, Arnhem Verschenen 1995 ISBN 903870380 Een wat mij betreft interessante juridische discussie voor dit 'probleem' is de keuze voor de grondslag van de tenlastelegging. De keuze is tussen de Algemene wet inzake de Rijksbelastingen (art. 69 lid 2 daarvan) en de keuze voor het commune strafrecht (in de zin van artikel 326 wetboek van strafrecht) Het schrappen van artikel 294 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht ^Vandaag zit voor u een man (H.) die zijn moeder heeft geholpen met haar zelfgekozen levenseinde. Geconfronteerd met de indringende wens van een hoogbejaarde vrouw van 99 jaar die niet nog ouder wilde worden, heeft hij haar begeleid en geholpen met haar zelfdoding. Hij heeft daarbi Artikel 109 Wetboek van Militair Strafrecht: een lege huls? Door G.J. Snippe LL.M. 1 Introductie Op 19 november 2018 meldde de website www.nu.nl dat een eenheid van het Korps Nationale Reserve op missie zou gaan in Jordanië om daar een F-16 eenheid te beveiligen. 2 Voor het eerst in de geschiedenis zou een gehele reservisten-eenheid deel gaan nemen aan een buitenlandse missie bron: 'Wijziging van artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht - Nota naar aanleiding van het verslag Nr. 5' door de Minister van Justitie W. Sorgdrager; Tweede Kamer der Staten-Generaal'; Vergaderjaar 1994-1995; 20 februari 199

Artikel 285 Wetboek van Strafrecht. Bewerken. Classic editor Geschiedenis Reacties Share. met enig misdrijf waardoor gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen of gemeen gevaar voor de verlening van diensten ontstaat, met verkrachting,. Artikel 1 Wetboek van Strafrecht. Bewerken. Classic editor Geschiedenis Reacties Share. 1. Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling. 2. Bij verandering in de wetgeving na het tijdstip waarop het feit begaan is, worden de voor de verdachte gunstigste bepalingen toegepast

Frage zu Strafrecht? Strafrecht Auf JustAnswer b. in geval van een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving gevangenisstraf van vier jaren of meer is gesteld, of van een der misdrijven omschreven in de artikelen 173, 178, 231, 232, 291, laatste lid, 306, 309, 313, 345, eerste lid, 360, eerste lid, 361, eerste lid, 374, 375, 378, 381, 386, 387,393, 398, 414, eerste lid, 416, 429, 455, 456, 459, 480 van het Wetboek van Strafrecht, in. De directie van de Provincie Limburg, gelet op artikel 2 lid 1 sub b van het Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Limburg 2013, overwegende dat het ter bescherming van de veiligheid van personen en goederen in en op het voor de openbare dienst bestemde provinciale gebouw en terrein wenselijk is te voorzien in de aanwijzing van bevoegde ambtenaren in de zin van artikel 139 Wetboek van Strafrecht SAMENVATTING. Deze aanwijzing heeft betrekking op de tenuitvoerlegging van een last tot plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis op grond van artikel 37 lid 1 Wetboek van Strafrecht (WvSr), de wijze waarop de toeleiding naar deze zorg is georganiseerd en de termijn van aanvang van een plaatsing en het gebruik maken van de bevelsbevoegdheid als bedoeld in artikel 51 lid 1 Wet bijzondere. Artikel 307 van het Wetboek van Strafrecht (Sr) stelt strafbaar degene aan wiens schuld de dood van een ander te wijten valt, artikel 309 Sr bepaalt dat dat de op te leggen straf met een derde wordt verhoogd indien het misdrijf wordt gepleegd in de uitoefening van enig ambt of beroep

De term artikel 12 Sv-procedure (ook wel verkort tot artikel 12 procedure) verwijst naar artikel 12 van het Nederlandse Wetboek van Strafvordering.Dit artikel en enkele erop volgende artikelen bieden aan een rechtstreeks belanghebbende (veelal het slachtoffer) de mogelijkheid zich te beklagen over een beslissing van de officier van justitie om niet tot vervolging over te gaan (of de vervolging. Wetboek van Strafrecht Suriname. Boek II Titel X. Valsheid in muntspeciën en munt- en bankbiljetten. TITEL X. VALSHEID IN MUNTSPECIËN EN MUNT- EN BANKBILJETTEN Art. 260. Hij die muntspeciën of munt- of bankbiljetten namaakt of vervalst, met het oogmerk om die muntspeciën of munt- of bankbiljetten als echt en onvervalst uit te geven of te doen uitgeven, wordt gestraft met gevangenisstraf. Wij gebruiken cookies en diensten van derden om ervoor te zorgen dat u de best mogelijke ervaring op onze website heeft. Accepteer alle cookies. Wetboek van Strafrecht Artikel 284 [Dwang] Geldend vanaf 01-07-2013 - Minder gegevens. Bronpublicatie: 07-03-2013, Stb. 2013, 95 (uitgifte: 15-03-2013, kamerstukken: 32840 Lees meer omtrent commentaar op wetboek van strafrecht art. 8c (strafrecht). Sdu.nl: Oprecht de beste keuze

Wetboek van Strafrecht Suriname. Boek I Titel V. Deelneming aan strafbare feiten. TITEL V. DEELNEMING AAN STRAFBARE FEITEN De hoofdstraf van berisping en de in artikel 9b sub 1, 2 en 3 vermelde bijkomende straffen zijn voor medeplichtigheid dezelfde als voor het misdrijf zelf 1 WET van 14 oktober 1910, houdende vaststelling van een Wetboek van Strafrecht voor Suriname (G.B. 1911 no. 1), gelijk zi j luidt na de daarin aangeb rachte wijzigingen bij G.B Wetboek van Strafrecht Suriname. Boek II Titel VI. Tweegevecht. TITEL VI. TWEEGEVECHT Art. 202. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden wordt gestraft: 1o. hij die iemand tot een uitdaging tot tweegevecht of tot het aannemen van een uitdaging aanzet, indien daarop een tweegevecht volgt Wetboek van Strafrecht. Auteur: Surinaamse staat Genre(s) Wetboek Brontaal: Nederlands Datering: 14 oktober 1910 Vertaler: Niet vertaald Bron: De Nationale Assemblée Auteursrecht: Vervolging heeft, buiten de gevallen van de artikelen 301 en 304 niet plaats dan op klachte. Art. 299

Artikel 261 Wetboek van Strafrecht. januari 18, 2009 at 1:25 pm (Uncategorized) 1. Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie Wetboek van Strafrecht Suriname. Boek II Titel XII. Valsheid in geschriften. TITEL XII. VALSHEID IN GESCHRIFTEN Art. 278. Hij die een geschrift waaruit enig recht, enige verbintenis of enige bevrijding van schuld kan ontstaan, of dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of ver-valst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is een nieuw Wetboek van Strafrecht vast te stellen; Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze, vast te stellen de navolgende bepalingen, welke zullen uitmaken het Wetboek van Strafrecht De bepaling is ingevoegd in het Wetboek van Strafrecht bij Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een rechterlijke vrijheidsbeperkende maatregel (rechterlijk gebieds- of contactverbod) (Stb. 2011, 546) en trad in werking op 1 april 2012 (Stb. 2011, 615) Aan te wijzen als belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde in artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht de opsporingsambtenaren van de politie regio Utrecht, bedoeld in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering

Wetboek-online.nl Wetboek van Strafrecht Artikel 26

gelet op Artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht; Besluit: 1. Aan te wijzen als belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde in artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht de opsporingsambtenaren van de politieregio Rotterdam-Rijnmond bedoeld in artikel 141 Wetboek van Strafvordering. 2 Lees meer omtrent commentaar op wetboek van strafrecht art. 47, 348 en 349 (strafrecht). Sdu.nl: Oprecht de beste keuze

Wetboek-online.nl Wetboek van Strafrecht Artikel 36

Artikel 137c wetboek van Strafrecht: 18 november 2016, 1:33. Lid 1 Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijkbeledigend uitlaat over een groep mensen. De verdeling van het wetboek van strafrecht in titels De boeken zijn verder verfijnd om het WvSr verder in te delen. De drie vermelde boeken zijn daartoe onderverdeeld in 'titels'.De titels zijn genummerd volgens de Romeinse nummering: I, II, III, IV enzovoort

Landsverordening van 3 november 1948, houdende bepalingen

AANWIJZINGSBESLUIT EX ARTIKEL 438 WETBOEK VAN STRAFRECHT De burgemeester van de Gemeente Leeuwarden: Overwegende:. Dat hij die er zijn beroep van maakt aan personen nachtverblijf te verschaffen gestraft wordt met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie indien hij geen doorlopend register houdt of nalaat daarin onverwijld bij aankomst van die persoon zijn naam. Dat ten behoeve van het toezicht op nachtverblijven, de burgemeester ambtenaren aan kan wijzen aan wie degene die het nachtverblijf verschaft het register dient te tonen. Besluit Aan te wijzen als belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde in artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht de opsporingsambtenaren van de politieregio Midden-Nederland, bedoeld in artikel 141 van het.

Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antille

Artikel 290 Wetboek van Strafrecht. De moeder die, onder de werking van vrees voor de ontdekking van haar bevalling, haar kind bij of kort na de geboorte opzettelijk van het leven berooft, wordt, als schuldig aan kinderdoodslag, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie AANWIJZING EX ARTIKEL 77e VAN HET WETBOEK VAN STRAFRECHT. Kenmerk: 027/27044/15. De officier van justitie van arrondissementsparket Oost-Brabant, gelet op artikel 77 e van het Wetboek van Strafrecht, wijst aan, voor de duur van het project, de buitengewoon opsporingsambtenaren van gemeente Veghel

 • Camping Plein Air des Chênes.
 • Lolly met kauwgom.
 • Monster Energy Ultra Jumbo.
 • HP 302 cartridge Kruidvat.
 • Brandweer verjaardag.
 • Moeilijke spellingsregels.
 • Geblokkeerde darmen.
 • Harry Potter cape.
 • Kringloop Utrecht meubels.
 • NEW YORKER winkel Eindhoven.
 • Le Sud Antwerpen.
 • Katoenen antislip sokken.
 • Evenementen Eindhoven 2020.
 • Emoji meervoud.
 • Daalder Breezand schutting.
 • Tik Tok original.
 • Beste trekhaak merk.
 • Pinda's ongepeld.
 • Roodkapje verkleedkleren.
 • Dr. oetker mini pizza formaggi.
 • Tapijt laten reinigen Den Haag.
 • Moffel en piertje Sint Maarten.
 • Meerdere foto's op A4 afdrukken.
 • Zwarte vlekken op tegels verwijderen.
 • Ojmjakon Rusland.
 • Kleine campings Genua.
 • Firefly serie.
 • Salaris kapitein Maersk.
 • Klein transportbedrijf te koop.
 • Conisatie LLETZ.
 • Ongelukkig in relatie.
 • Natuurkunde artikelen.
 • Keratine behandeling kopen.
 • Dynamons 2 poki.
 • Diffuus hersenletsel.
 • Langs waar zweet een hond.
 • Dierentuin Kleve corona.
 • Prijs Silestone.
 • Mantel cadeaubon.
 • Vegetarische kaasplank.
 • Roterende laser Groen.